Countries > CHINA > LANZHOU UNIVERSITY

LANZHOU UNIVERSITY

Logo LANZHOU UNIVERSITY
International Office

 Han Yanmei (Ms), Deputy Director, hanym@lzu.edu.cn

Contact project

 Yang Yi
 yang_yi@lzu.edu.cn

 Visit our website